Kurs projektowania ogrodów cz 5

Dokumentacja projektowo-techniczna

 Dokumentację projektowo-techniczną wykonują pracownie projektowe, biura projektów oraz osoby prywatne posiadające odpowiednie uprawnienia oraz kwalifikacje. Projektowanie obiektów wymaga odpowiednich uprawnień, natomiast projektowanie terenów zielonych wraz z obiektami małej architektury nie wymaga odpowiednich uprawnień. 

Najczęściej przebiega w trzech etapach:

 • projekt koncepcyjny
 • projekt budowlany
 • projekt wykonawczy  - szczegółowy plan 

 

Projekt koncepcyjny

Projekt taki powinien zawierać:

 1. granice opracowania
 2. funkcje i sposób zagospodarowania terenu wraz z opisem zieleni i zabudowy
 3. zaznaczone punkty, w których potrzebna będzie woda, prąd itd. 

Projekt taki zazwyczaj opracowuje się w formie szkicu. Zawiera projektowane elementy, plan nasadzeń roślinnych. Można dołączyć rysunki odręczne projektowanego założenia. Oznaczenia graficzne nie muszą być zgodne z normami. Skala takiego rysunku jest dobierana w zależności od wielkości projektowanego terenu. Najczęściej to 1:500, 1:250, 1:200 lub nawet 1:100. Projekt taki służy do wstępnych uzgodnień inwestorskich, aby uzyskać akceptację  zamawiającego.

Projekt budowlany

Jest to oczywiście podstawowe stadium dokumentacji dla obiektów, które wymagają pozwolenia na budowę.

Projekt szczegółowy

Projekt taki zawiera:

 1. Część graficzną
 2. Część opisową
 3. Część kosztorysową

 Część graficzna składa się z następujących elementów:

 • projektu zieleni wraz z egzemplarzami do usunięcia lub adaptacji, podaje się liczbę sztuk, gatunek, określa położenie
 • projekt komunikacyjny tzn nawierzchnie, studzienki odwadniające, punkty oświetleniowe. Dołącza się przekroje nawierzchni , określające poszczególne ich warstwy.
 • projekt ukształtowania terenu - skarpy, kierunki spadków itd
 • projekt małej architektury - rozmieszczenie, usytuowanie i wymiary tychże obiektów 
 • projekty architektoniczno-budowlane planowanych obiektów
 • projekty techniczne sieci kanalizacyjnych, elektrycznych,gazowych
 • załączniki  - zawierają projekty oraz rysunki, zdjęcia małej architektury, szczegóły nasadzeń


 Część opisowa składa się z :

 • opis całości środowiska przyrodniczego
 • uzasadnienie wyboru roślin, zastosowanych elementów technicznych
 • wskazówki dotyczące konserwacji użytych urządzeń, sposobu uprawy i pielęgnacji roślin itp.

 Część kosztorysowa to oczywiście kosztorys inwestorski przeprowadzony na podstawie aktualnych cenników.

Dokumentacja uproszczona

Najczęściej jest to uproszczony projekt techniczny dla inwestycji nie wymagających uzgodnień i zatwierdzeń. Również na potrzeby projektowanego terenu należy sporządzić zarys koncepcyjny według potrzeb i wytycznych inwestora, aby uzyskać jego zgodę. Projekt  powinien być oczywiście opracowany na podkładzie sytuacyjno-wysokościowym, dostarczonym przez zamawiającego.

Dokumentacja taka  powinna składać się jak projekt szczegółowy z trzech części: graficznej, opisowej i kosztorysowej opisanych powyżej.